Regulamin


 

REGULAMIN

korzystania z usług serwisu www.wyjazdyaktywne.pl

Regulamin wchodzi w życie dnia 18.12.2023

 

I. Informacje podstawowe

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.wyjazdyaktywne.pl, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania zobowiązany jest Agent zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287t.j. ze zm.) lub ustawą z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2023.2211 t.j. ze zm.).

2. Serwis www.wyjazdyaktywne.pl (dalej: Agent turystyczny lub Agent) działa jako agent turystyczny w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2023.2211 t.j. ze zm.) , tj. jako przedsiębiorca turystyczny inny niż organizator turystyki, który na podstawie umowy agencyjnej sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne utworzone przez organizatora turystyki.

3. Umowy zawierane za pośrednictwem Agenta turystycznego są zawierane między Użytkownikiem a Usługodawcą, na rzecz którego działa Agent turystyczny.

4. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) Regulamin - Regulamin korzystania z serwisu www.wyjazdyaktywne.pl;

b) Serwis - platforma informatyczno-informacyjna, znajdująca się pod adresem www.wyjazdyaktywne.pl. Serwis umożliwia przeglądanie informacji o imprezach turystycznych (zaproszeniach do zawarcia umowy) poprzez udostępnienie opisów i informacji związanych propozycjami imprezami turystycznymi;

c) Administrator, Agent turystyczny lub Agent - Wiktor Nowak FLY ACTIVE z siedzibą w Krakowie, ul. Kantorowicka 42, 31-763 Kraków, tel. 792 175 665, mail: biuro@wyjazdyaktywne.pl, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 678-308-10-28, REGON 123077964;

d) Usługodawca – organizator turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2023.2211 t.j. ze zm.), na rzecz którego działa Agent turystyczny, wskazany w propozycji wyjazdów (zaproszeniu do zawarcia umowy) zamieszczonej w Serwisie;

e) Użytkownik lub Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny z Agentem w zakresie działalności Serwisu. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w Regulaminie;

f) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Agentem czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

g) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 t.j. t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Agenta na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

h) Formularz kontaktowy – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej dostępny w Serwisie umożliwiający kontakt z Agentem;

i) Newsletter – bezpłatna Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Agenta za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Agenta cyklicznych treści kolejnych edycji newsletter-a, zawierającego informacje o Serwisie, w tym o nowościach w Serwisie;

j) Usługa cyfrowa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2021.2105) pozwalająca konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej, i znajdująca się w w Serwisie;

k) Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać (np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne);

l) Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, wynikającej z CEIDG.

5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).

6. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem.

7. Dane Agenta do kontaktu z Klientem: adres os. Mozarta 7/12, 31-232 Kraków, adres poczty elektronicznej biuro@wyjazdyaktywne.pl, numer telefonu 792 175 665. Agent nie udostępnia innej formy komunikacji online.

8. Agent oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

1) Serwis,

2) Newsletter,

3) Konto (Panel),

4) Formularz kontaktowy.

9. Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Agent turystyczny:

a) komputer PC;

b) szerokopasmowe łącze internetowe;

c) przeglądarka internetowa Firefox lub IE;

d) zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

e) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);

f) aktywne konto e-mail.

10. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Agent podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

11. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnej usługi następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie). Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Serwisu lub rezygnację z Newletter’a. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje sięAgent określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje usług odpłatnych.

12. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

13. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

II. Rezerwacja

1. Prezentowane w Serwisie materiały, informacje lub ceny dotyczące usług turystycznych lub imprez turystycznych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie do składania ofert. 

2. Użytkownik, który jest zainteresowany zawarciem umowy o, dotyczącej usługi turystycznej lub imprezy turystycznej, wskazanych w przedstawionych na stronie Serwisu propozycjach, powinien wypełnić i wysłać formularz zainteresowania dostępny przy opisie danej propozycji poprzez skorzystanie z opcji „Rezerwacja” lub „Kontakt”.

3. Formularz zainteresowania jest przesyłany przez Agenta turystycznego niezwłocznie, nie później niż w okresie 48h (uwzględniając dni robocze), do Usługodawcy.

4. Usługodawca w oparciu o otrzymany formularz rezerwacyjny kontaktuje się z Użytkownikiem w sposób wskazany przez niego w formularzu rezerwacyjnym celem złożenia oferty wynikającej z formularza rezerwacyjnego.

5. Do zawarcia umowy dochodzi w dniu i w wyniku przyjęcia oferty Usługodawcy przez Użytkownika. Szczegółowe warunki usługi turystycznej lub imprezy turystycznej wynikają z umowy zawartej przez Klienta z Usługodawcą. 

III. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Serwisu.

2. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

1) Administrator zapewnia, aby dane te były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

2) Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

3) dministrator zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia. Administrator, uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych Użytkowników niezbędnych do Świadczenia usług i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w szczególności:  imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, numeru PESEL, oraz adresu zameldowania.

5. Administrator gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Administratora lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora.

8. Administrator zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

9. W związku z działalnością gospodarczą Administrator korzysta z usług innych podmiotów. Dane osobowe mogą być przekazywane:

1) Usługodawcom;

2) firmie hostingowej,

3) dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,

4) dostawcy usług internetowych,

5) podmiotom świadczącym obsługę księgową.

10. Administrator oświadcza, że przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu:

a) zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem,

b) rezerwacji i spraw administracyjnych,

c) przesyłania Informacji handlowych dla Użytkownika typu „newsletter”

11. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

IV. Mechanizm Cookies

Serwis korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej informacji Użytkownik znajdzie w zakładce Polityka Prywatności.

V. Otrzymywanie Informacji handlowych („newsletter”)

1. Administrator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie „newslettera”, czyli wiadomości przesyłanej na adres poczty elektronicznej zawierającej informacje handlowe. Przesyłanie informacji handlowych przez Administratora jest bezpłatne i trwa przez czas nieoznaczony.

2. Zapisanie się Użytkownika do „newslettera” jest dobrowolne i oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych w postaci e-mail.

3. Zapisanie się do „newslettera” polega na wpisaniu przez Użytkownika adresu e-mail we wskazane pole w oknie „newsletter”  oraz kliknięcie „zapisz się”.

4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo do wypisania się z „newslettera” poprzez wejście na podany link: http://www.wyjazdyaktywne.pl/newsletter/wypisz/, wpisaniu swojego adresu e-mail i kliknięcie przycisku "wypisz".

5. Administrator oświadcza, że adres poczty elektronicznej Użytkownika, uzyskany w związku z zapisaniem Użytkownika na otrzymywanie „newslettera”, nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

VI. FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Użytkownik może skorzystać z Formularza kontaktowego w celu kontaktu z Agentem, w tym skierowania zapytania do Agenta lub przekazania informacji Agentowi.

2. Skorzystanie z Formularza kontaktowego jest bezpłatne i wymaga podania określonych danych oraz złożenia oświadczeń oraz kliknięcia w pole „Wyślij wiadomość”.

3. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez niego przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.

4. Agent podejmie działania odpowiednie do treści wiadomości od Użytkownika, otrzymanej za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

VII. KONTO (PANEL)

1. Rejestracja Konta w Serwisie jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2. Konto umożliwia Klientowi : przegląd zapisanych ofert, dokonanych rezerwacji, zmiany danych oraz usunięcie konta.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta poprzez wybranie opcji „Usuń konto”, przesłanie odpowiedniego żądania do Agenta drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@wyjazdyaktywne.pl lub pisemnie na adres Agenta: os. Mozarta 7/12, 31-232 Kraków.

VIII. SERWIS INFORMACYJNY

1. Użytkownik ma prawo korzystania z Serwisu informacyjnego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez przeglądanie bazy artykułów (teksty, zdjęcia, galerie zdjęć, filmy, itp.) stanowiących treść Serwisu informacyjnego.

2. Korzystanie z Serwisu informacyjnego może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022.2509 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.

3. W ramach Serwisu Agent przekazuje Użytkownikom informacje, do których przekazania zobowiązany jest na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2023.2211 t.j. ze zm.).

4. Agent wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu informacyjnego przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.

IX. REKLAMA

1. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie Reklamy poprzez zamówienie składane bezpośrednio u Agenta, zgodnie z danymi zawartymi na stronie internetowej Serwisu.

2. Użytkownik ma prawo korzystania z Reklamy w sposób zgodny z przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. 

3. Szczegółowe informacje, w tym warunki techniczne Reklam, dostępne są w Serwisie pod adresem https://www.wyjazdyaktywne.pl/reklama/ oraz u Agenta.   

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa materiałów i informacji przekazanych Usługodawcy na potrzeby Reklamy, w tym Użytkownik obowiązany jest zadbać o zgodność materiałów z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2022.2509 t.j. ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz.U.2023.1170 t.j.  ze zm.) oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

5. W przypadku Reklamy zamówionej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego na prawach konsumenta, jeżeli na wyraźne żądanie zamawiającego wykonywanie usługi (zamieszczenie Reklamy) ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Usługodawca wymaga  złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie. W takim przypadku, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu ww. żądania, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia (okresu wyświetlania Reklamy), z uwzględnieniem cennika.

6. W przypadku Reklamy zamówionej przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą może nastąpić tylko na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2023.1610 t.j. ze zm.). Za usługi wyświadczone do dnia odstąpienia Agenta należy się wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia (okresu wyświetlania Reklamy), z uwzględnieniem cennika.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Agent ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikających z właściwych przepisów prawa. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami będącymi przedsiębiorcami.

2. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących Konsumentów i Przedsiębiorców uprzywilejowanych na prawach konsumenta, Agent nie ponosi odpowiedzialności:

1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;

2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.

3. Agent nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż https://www.wyjazdyaktywne.pl/, do których linki zawarto w Serwisie.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOTYCZĄCEJ REKLAMY LUB USŁUG AGENTA

1. Odstąpienie od umowy przez Agenta lub Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2023.1610 t.j. ze zm.).

2. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

3. Wykonywanie usługi, za którą Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, może rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, pod warunkiem, że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta złoży oświadczenie zawierające takie wyraźne żądanie oraz potwierdzenie, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej wykonania przez Agetna. Informacje o odstąpieniu od umowy zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym tu {link}. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest tu {link}.

4. Agent niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności. Agent dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do niektórych umów, w tym:

1) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Agent wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Agenta utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Agent nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem Umowy jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Agent rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Agenta utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Agent przekazał mu potwierdzenie.

XII. USŁUGI CYFROWE

1. Postanowienia tego rozdziału zawierają szczególne regulacje odnośnie Usług cyfrowych lub towarów będących nośnikiem treści cyfrowej, oferowanych przez Agenta w Serwisie i nabywanych w ramach Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

2. Agent dostarcza Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, o ile Strony nie postanowiły inaczej. Za dostarczenie uważa się umożliwienie uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub pobrania treści cyfrowej.

3. Jeśli Agent nie dostarczył Usługi cyfrowej, Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może wezwać Agenta do doręczenia niezwłocznie lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie, pod rygorem odstąpienia od Umowy.

4. Jeśli Agent poinformuje lub z okoliczności sprawy wynika, że nie dostarczy Usługi cyfrowej albo nie dostarczył jej w terminie mającym istotne znaczenie dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, to Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może odstąpić od umowy bez uprzedniego wezwania do dostarczenia Usługi cyfrowej.

5. Agent informuje o aktualizacjach i dostarcza je Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zgodnie z przepisami prawa. 

6. Agent jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta za brak zgodności usługi cyfrowej z Umową na zasadach wynikający z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

1) Usługa cyfrowa jest zgodna z Umową, jeżeli:

a) jej opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność do wsparcia technicznego i aktualizacji są zgodne z Umową;

b) jest przydatna do szczególnego celu, o którym Agent został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który zaakceptował;

c) nadaje się do celu, w którym zazwyczaj korzysta się z takiej Usługi cyfrowej;

d) występuje w takiej ilości i ma takie cechy jakie są typowe dla tego rodzaju Usługi cyfrowej i jakich Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać (z uwzględnieniem charakteru Usługi cyfrowej oraz publicznych zapewnień jego dotyczących);

e) jest dostarczona z akcesoriami i instrukcjami, których Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać;

f) jest zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, udostępnionymi przez Agenta przed zawarciem Umowy,

2) Agent nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową, o których mowa w punkcie 6. 1) c-f powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta został poinformowany przez Agenta o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia umowy i zaakceptował ten fakt wyraźnie i odrębnie,

3) Agent odpowiada za brak zgodności z umową istniejący w chwili dostarczenia i stwierdzony w ciągu 2 lat od tej chwili – w przypadku Usługi cyfrowej dostarczanej jednorazowo lub w częściach, albo za brak zgodności z Umową, który wystąpił w czasie, w którym Usługa cyfrowa miała być dostarczają – w przypadku Usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły;

4) uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta z tytułu niezgodności z umową to:

a) żądanie doprowadzenia do zgodności z umową. Doprowadzenie do zgodności z Umową zostanie wykonane na koszt Agetna, w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności. Jeżeli byłoby to niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów Agent może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową;

b) Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, jeśli:

- doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

- Agent nie doprowadził do zgodności z umową;

- brak zgodności z umową nadal występuje, pomimo działań podjętych przez Agenta;

- brak zgodności z umową jest tak istotny, że uzasadnia żądanie obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy bez uprzedniego wezwania do doprowadzenia do zgodności z umową;

- okoliczności lub oświadczenie Agenta wskazują na to, że nie doprowadzi on do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności,

7) odnośnie obniżenia ceny:

- obniżona cena musi być proporcjonalna względem ceny Usługi cyfrowej zgodnej z umową;

- Agent niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny, zwróci należne kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta,

- Agent dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

8) odnośnie odstąpienia od Umowy:

- Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeśli niezgodność z umową jest nieistotna;

- Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do zwrotu nośnika materialnego, na którym została dostarczona treść cyfrowana, jeśli Agent tego zażąda. Zwrot następuje na koszt Agenta;

- Agent niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta, ale tylko w części odpowiadającej niezgodności z umową oraz treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej których obowiązek dostarczenia wygasł wskutek odstąpienia od Umowy. Agent dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Agent nie pobiera zapłaty za czas korzystania z Usługi cyfrowej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego na prawach konsumenta, w którym usługa cyfrowa była niezgodna z Umową.

10. Agent może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tylko w szczególnych przypadkach. Zmiana nie będzie łączyć się z kosztami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

XIII. UMOWY DOTYCZĄCE USŁUGI TURYSTYCZNEJ LUB IMPREZY TURYSTYCZNEJ

1. Agent jest pośrednikiem, który na podstawie umowy agencyjnej sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne utworzone przez organizatora turystyki (Usługodawcę).

2. Warunki umowy dotyczącej usługi turystycznej lub imprezy turystycznej wynikają z umowy zawartej przez Klienta z Usługodawcą.

3. Do umowy dotyczącej usługi turystycznej lub imprezy turystycznej nie mają zastosowania przepisu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287t.j. ze zm.), a mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2023.2211 t.j. ze zm.).

XIV. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu.

2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej lub drogą e-mail. W obydwu przypadkach powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej. Przy formie pisemnej powinna być złożona na adres siedziby Administratora.

3. Administrator zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację Użytkownika w terminie 30 dni, a na reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Administrator nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację powinna być przekazana Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta na papierze lub innym trwałym nośniku. Zastrzeżenie to nie ma zastosowania do Użytkownika będącego przedsiębiorcą Jeśli reklamacja zostanie uznana, Administrator podejmie odpowiednie działania.4. Reklamacje dotyczące umów zawartych z Usługodawcami powinny być składane stosownie do postanowień umowy łączącej Użytkownika z Usługodawcą.

XV. Dodatkowe informacje dla Konsumentów

1. Umowa dotycząca Usług elektronicznych nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy to czas korzystania z Serwisu przez Konsumenta.

3. Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

4. Agent nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2017.2070 t.j. ze zm.).

5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XVI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Agenta, o ile co innego nie wynika z Serwisu.

2. Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej https://www.wyjazdyaktywne.pl/ stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony https://www.wyjazdyaktywne.pl/ bez zgody właściciela jest zabronione.

4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ((Dz.U.2022.2509t.j. ze zm.).

XVII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Agentem i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Agenta. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Agentem i Konsumentem:

1) z powództwa Agenta - będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta),

2) z powództwa Konsumenta sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta (ale nie dotyczy to spraw, w których właściwość sądu jest wyłączna), sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Agenta) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego). W przypadku sporu z Przedsiębiorcą uprzywilejowanym na prawach konsumenta sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. Regulamin może zostać zmieniony przez Agenta z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmiany dotyczące profilu działalności lub oferty Agenta, zmiany dotyczące funkcjonalności Serwisu.

5. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że nie narusza praw nabytych Użytkowników.

6. O treści zmian Regulaminu Agent powiadomi Użytkownika, z którym zawarta jest umowa ciągła (np. wpisani do Newsletter’a lub posiadający konto) o zmianie Regulaminu. Powiadomienie nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez oświadczenie Agenta złożone drogą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik może skorzystać z prawa do rezygnacji w terminie 14 dni. W braku oświadczenia zmiana będzie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia powiadomienia.