RegulaminREGULAMIN
 

korzystania z usług serwisu www.wyjazdyaktywne.pl 

 

I. Informacje podstawowe

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.wyjazdyaktywne.pl.

2. Serwis www.wyjazdyaktywne.pl (dalej: Agent turystyczny) działa jako agent turystyczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2004 nr 223 poz.2268 z późn. zm.), tj. jako przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki oraz na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

3. Umowy zawierane za pośrednictwem Agenta turystycznego są zawierane między Użytkownikiem a Usługodawcą na rzecz którego działa Agent turystyczny.

4. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) Regulamin - Regulamin korzystania z usług serwisu www.wyjazdyaktywne.pl;
b) Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.wyjazdyaktywne.pl;
c) Administrator - Wiktor Nowak FLY ACTIVE z siedzibą w Krakowie, ul.Kantorowicka 42, 31-763 Kraków, tel. 792 175 665, mail: biuro@wyjazdyaktywne.pl, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 678-308-10-28, oraz REGON 123077964.
d) Usługodawca – organizator turystyki lub inny przedsiębiorca świadczący usługi turystyczne na rzecz którego działa Agent turystyczny;
e) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu www.wyjazdyaktywne.pl. 

5. Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Agent turystyczny:

a) komputer PC;
b) szerokopasmowe łącze internetowe;
c) przeglądarka internetowa Firefox lub IE;
d) zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
e) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
f) aktywne konto e-mail.

6. Serwis www.wyjazdyaktywne.pl umożliwia przeglądanie informacji o propozycjach wyjazdów (zaproszeniach do zawarcia umowy) poprzez udostępnienie opisów i informacji związanych z przeglądanymi propozycjami.


II. Rezerwacja

1. Prezentowane na stronie internetowej www.wyjazdyaktywne.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

2. Użytkownik, który jest zainteresowany zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych wskazanych w przedstawionych na stronie serwisu propozycjach, powinien wypełnić i wysłać formularz zainteresowania dostępny przy opisie danej propozycji.

3. Formularz zainteresowania jest przesyłany przez Agenta turystycznego niezwłocznie, nie później niż w okresie 48h (uwzględniając dni robocze), do Usługodawcy.

4. Usługodawca w oparciu o otrzymany formularz rezerwacyjny kontaktuje się z Użytkownikiem w sposób wskazany przez niego w formularzu rezerwacyjnym celem złożenia oferty wynikającej z formularza rezerwacyjnego.

5. Do zawarcia umowy dochodzi wyniku przyjęcia oferty Usługodawcy przez Użytkownika.


III. Dane osobowe

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).

W szczególności:

1) Administrator zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; 
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

2) Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

3) Administrator zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

3. Administrator gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Administratora lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora.

5. Administrator zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.


IV. Mechanizm Cookies

1. Serwis korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej informacji Użytkownik znajdzie w zakładce Polityka Prywatności.


V. Otrzymywanie Informacji handlowych („newsletter”)

1. Administrator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie „newslettera”, czyli wiadomości przesyłanej na adres poczty elektronicznej zawierającej informacje handlowe. Przesyłanie informacji handlowych przez Administratora jest bezpłatne.

2. Zapisanie się Użytkownika do „newslettera” jest dobrowolne i oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych w postaci e-mail.

3. Zapisanie się do „newslettera” polega na wpisaniu przez Użytkownika adresu e-mail we wskazane pole w oknie „newsletter”  oraz kliknięcie „zapisz się”.

4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo do wypisania się z „newslettera” poprzez wejście na podany link: http://www.wyjazdyaktywne.pl/newsletter/wypisz/ , wpisaniu swojego adresu e-mail i kliknięcie przycisku "wypisz".

5. Administrator oświadcza, że adres poczty elektronicznej Użytkownika nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.


VI. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu.

2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej lub drogą e-mail. W obydwu przypadkach powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej. Przy formie pisemnej powinna być złożona na adres siedziby Administratora.

3. Administrator rozpatruje pisemne reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. Reklamacje dotyczące umów zawartych z Usługodawcami powinny być składane stosownie do postanowień umowy łączącej Użytkownika z Usługodawcą.


VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez www.wyjazdyaktywne.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według kodeksu postępowania cywilnego.